KURS GODKÄND BIODLARE

mars 28, 2021by admin0
https://i0.wp.com/lundahonung.se/wp-content/uploads/2021/03/Kogels-biodling-maj-2020-foto-Senad-Honic-foto-301.jpg?fit=666%2C375&ssl=1

Kursinnehåll

Träff 1: 21 april – online Förrebyggande åtgärder för att bisjukdomar inte ska spridas. Information om beslut av smittförklarade områden. Regler för kontroll vid konstaterat utbrott. Behandling, förintring och restriktioner för flytt.

Träff 2: 28 april – online Information om amerikanska yngelröta: smittspridning, symton, diagnos, provtagning Information om trakekvalster, livscykel, utseende och smittspridning

Träff 3: 5 maj – online Information om Varroakvalster; livscykel, utseende och smittspridning och behandlingsmetoder Skyldigheter och rättigheter som biodlare.

Information

Ladda ner kursbroschyr som PDF.

Kursledare: Mathis Kögel, yrkesbiodlare med tvåårig utbildning via yrkeshögskola i biodling och innehav av gesällbrev. 10 års erfarenhet inom biodling och kursledare sen några år tillbaka.

Kursverktyg: Distanskurs via Team i samarbete med Arbetarnas Bildningsförbund i Skåne.

Tid: 21 april, 28 april, 5 maj onsdagar kl 18:30-20:15

Kursavgift: 315 kr

Anmälan:
Din anmälan behövs senast 19 april: https://forms.gle/3nxGHrny1QvxizJK7
Anmälan är bindande och vi förutsätter att du kan delta i alla tre sammankomster. Skulle du få förhinder är det viktigt att du meddelar.

Varför godkänd biodlare

Bitillsynsman får enligt 7 § lämna en godkänd biodlare tillstånd att flytta bisamhällen, bibostäder och biodlingsredskap mellan ut- och hembigårdar under en bestämd tidsperiod, dock högst under tolv månader. Innan sådant flyttningstillstånd ges måste bitillsynsmannen besiktiga samhällena med anledning av amerikansk yngelröta och genomföra nedfallsundersökning för varroa (gäller inom zon 2 och 3).

Tillstånd får inte lämnas för flyttning över varroazongränserna och är för övrigt villkorat av:

  1. att amerikansk yngelröta eller varroa inte påträffats i bigården (inom zon 1 gäller inte kraven på varroafrihet).
  2. att det före varje flyttningstillfälle genomförs besiktning med avseende av amerikansk yngelröta (se 37 §).
  3. att samtliga flyttningar mellan ut- och hembigårdar inom zon 2 och 3 alltid föregås av sådan nedfallsundersökning som sägs i 37 § andra stycket: ”Undersökning rörande förekomst av varroakvalster skall omfatta minst en tredjedel av bigårdens samhällen, dock minst två samhällen. Undersökning skall ske genom analys av nedfall. Under binas aktiva period skall nedfallet insamlas med varroainlägg i samhället under minst 14 dagar.”
  4. att biodlaren i anslutning till bigården tydligt anger eget namn, adress, telefonnummer och hur länge tillståndet gäller.

Den godkända biodlaren kan när tillstånd utfärdats själv genomföra de undersökningar som beskrivits ovan, men observera att tillståndet endast kan ges till flyttning mellan biodlarens ut och hembigårdar (som måste vara anmälda till länsstyrelsen).

Jordbruksverket

Förutsättningar för att av Jordbruksverket bli utsedd till Godkänd biodlare
• Minst tre års praktisk erfarenhet av biodling.
• Deltagande i alla tre sammankomster.
Efter kursen behöver man ansöka hos jordbruksverket att bli godkänd biodlare genom följande formulär:
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ansokan-att-bli-utsedd-som-godkand-biodlare.html
Kursen följer Jordbruksverket kursplan och fördelas på tre sammankomster.

Kurslitteratur och länkar
Vill du läsa in dig på ämnet före kursen? Här finns allt du behöver:
• Jordbruksverkets kursplan för Godkänd biodlare
http://djur.jordbruksverket.se/download/18.3b03b79b16ee86d57ca83df1/1575971945189/Rekommenderad%20kursplan%20godk%C3%A4nd%20biodlare.pdf
• Regler för biodling – bitillsyn
https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/binochhumlor/reglerforbiodlingbitillsyn.4.1a4c164c11dcdaebe128000140.html
• Beskrivning av bisjukdomar
https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/binochhumlor/beskrivningavbisjukdomar.4.1a4c164c11dcdaebe12800064.html
Kurslitteratur: boken ”Sjukdomar, parasiter och skadegörare i bisamhälle”, Ingemar Fries och Preben Kristiansen
https://bibutiken.biodlarna.se/bocker/sjukdomar-parasiter-och-skadegorare-i-bisamhallet

Arbetarnas Bildningsförbund Skåne Nordost
Utbildningen anordnas i samverkan med ABF Skåne Nordost.
Träffarna äger rum via Internet i verktyget Teams. För att delta behöver du en dator med bra internetuppkoppling. Med kallelsen får du en möteslänk och en lathund som beskriver mer detaljerat vad du behöver och hur man kommer in på mötet.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *